Угода користувача

Положення про обробку і захист персональних даних у база персональних даних, володільцем яких є продавець
Зміст1. Загальні поняття та сфера застосування2. Перелік баз персональних даних3. Мета обробки персональних даних4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональнимиданими суб’єкта персональних даних5. Місцезнаходження бази персональних даних6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюютьобробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строкзберігання персональних даних8. Права суб’єкта персональних даних9. Порядок роботи з запитами суб'єкта персональних даних10. Державна реєстрація бази персональних даних1. Загальні поняття та сфера застосування1.1. Визначення термінів:база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/абоу формі картотек персональних даних;відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних приїх обробці, відповідно до закону;володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єктаперсональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у ційбазі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопиченнята обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, іншісистематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відомасуб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальнімережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків,коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільногопоширення та використання);згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодонадання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній(автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією,накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бутиконкретно ідентифікована;розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональнихданих або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якійволодільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеруз базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;Графік роботи:Пн-Пт:10:00–17:000 пошуксуб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробкаїї персональних даних;третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника базиперсональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якійволодільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповіднодо закону;особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні абосвітоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуютьсяздоров’я чи статевого життя.1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, якібезпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїхслужбових обов’язків.2. Перелік баз персональних даних2.1. Продавець є власником таких баз персональних даних:3. Мета обробки персональних даних3.1. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання,отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України,Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та діїз персональними даними суб’єкта персональних даних4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо наданнядозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їхньої обробки.4.2. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у таких формах:4.3. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповіднодо чинного законодавства.4.4. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональнихданих, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, якимпередаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповіднодо чинного законодавства.4.5. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядніпереконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’ячи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.5. Місцезнаходження бази персональних даних5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою продавця.6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних,наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себезобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» абонеспроможна їх забезпечити.6.3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит)до персональних даних володільцю персональних даних.6.4. У запиті зазначаються:— база персональних даних контрагентів.— документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документта фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональнихданих доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних;відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системіна основі документованих програмно-технічних рішень.прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчуєфізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (дляюридичної особи — заявника);6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня йогонадходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подаєзапит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави,визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарнихднів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.6.6. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можутьбути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термінвирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.6.7. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій форміз роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.6.8. У повідомленні про відстрочення зазначаються:6.9. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.6.10. У повідомленні про відмову зазначаються:6.11. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до суду.7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, якібезпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язкуз виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобамизв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню,копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповіднодо закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробцізазначаються у посадовій інструкції.7.3. Відповідальна особа зобов’язана:7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якоїробиться запит;відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільцячи розпорядника цієї бази персональних даних;— перелік персональних даних, що запитуються;— мета та/або правові підстави для запиту.— прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;— дата відправлення повідомлення;— причина відстрочення;— строк, протягом якого буде задоволено запит.— прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;— дата відправлення повідомлення;— причина відмови.— знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійнихчи службових або трудових обов’язків;забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства Українив сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця базиперсональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сферізахисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональнихданих щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен міститинорми щодо періодичності здійснення такого контролю;повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавстваУкраїни в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця базиперсональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термінне пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробкусвоїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем базиперсональних даних, пов’язані із обробкою персональних даних;робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальнихобчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язкуз виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства Українив сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базахперсональних даних.7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язаніне допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відоміу зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне післяприпинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення нимивимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, алеу будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробкуцих даних.8. Права суб’єкта персональних даних8.1. Суб'єкт персональних даних має право:9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних9.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єктавідносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.9.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю базиперсональних даних.У запиті зазначаються:9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня йогонадходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єктаперсональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню,із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональнихданих при їх обробці;вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подаватизауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;— одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;— підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначеннята найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієїбази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків,встановлених законом;отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіхосіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;— на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбаченихзаконом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а такожотримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органамидержавної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбаченихзаконом;пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцемта розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодженняу зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від наданнявідомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;— застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особусуб’єкта персональних даних;— інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільцячи розпорядника цієї бази;— перелік персональних даних, що запитуються.9.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо іншене передбачено законом.10. Державна реєстрація бази персональних даних10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захистперсональних даних (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17)».